گالری

نمایندگی بودوکیوکوشین
نامه سوسا اویا به اداره امرگیشن ژاپن برای حضور هانشی عباس نگینی در هنبو مرکزی
هانشی نگینی و کانچو ماتسویی
هانشی نگینی و کانچو نیشیدا
دریافت کمربند مشکی دان یک از سوسای اویاما در سال 1988
هانشی نگینی در کنار پهلوان اکبر نگینی
سنسی نادیا نگینی مسئول روابط عمومی سبک
مسابقات قهرمان کشوری
هانشی نگینی در هنبو مرکزی
هانشی نگینی سال 1985
هانشی نگینی
هانشی نگینی
مسابقات قهرمان کشوری بانوان بهمن 1397
مسابقات قهرمان کشوری بهمن 1397
مسابقات قهرمان کشوری بهمن 1397
مسابقات قهرمان کشوری بهمن 1397
مسابقات قهرمان کشوری بانوان بهمن 1397
مسابقات قهرمان کشوری لرستان مرداد 1398
مسابقات قهرمان کشوری لرستان مرداد 1398
مسابقات قهرمان کشوری لرستان مرداد 1398
هانشی عباس نگینی در کنار نماینده استان لرستان و کرمانشاه
هنبو مرکزی سبک بودوکیوکوشین تهران
مسابقات استان تهران تیرماه 1398
مسابقات قهرمان کشوری لرستان مرداد 1398
سومین دوره مسابقات قهرمان کشوری بهمن 1398
سومین دوره مسابقات قهرمان کشوری بهمن 1398
سومین دوره مسابقات قهرمان کشوری بهمن 1398
سومین دوره مسابقات قهرمان کشوری بهمن 1398
سومین دوره مسابقات قهرمان کشوری بهمن 1398
سومین دوره مسابقات قهرمان کشوری بهمن 1398
سومین دوره مسابقات قهرمان کشوری بهمن 1398
سومین دوره مسابقات قهرمان کشوری بهمن 1398
هانشی نگینی در هنبو مرکزی
مصاحبه رادیویی اسفند 98
مصاحبه رادیویی اسفند 98
فهرست